Nyereka Tech

Nyereka Tech

Electronics Retail CEO of the Year 2024 - Rwanda